Giới thiệu luật mới
Đây là hướng dẫn tại Quyết định 537/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, người nộp hồ sơ xin Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có thêm: Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về...
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI...
TỔNG HỢP VĂN BẢN TRA CỨU DIỆN TÍCH TÁCH THỬA TỐI THIỂU ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ STT TỈNH/THÀNH PHỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG CỤ THỂ 1 Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Số: 06/2018/TTLT - Ngày 21 tháng 12 năm 2018 VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Căn cứ...
LUẬT AN NINH MẠNG
01/02/2019 - 06 Giờ 59 phút
LUẬT AN NINH MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ...
Trang 7 / 8
Lượt truy cập: 54069