Giới thiệu luật mới
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017. Theo đó, năm 2019, quy chế thi THPT quốc gia có một số điểm mới sau: -  Nội dung thi...
Ngày 05/3/2019 vưà qua, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 537/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, người đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức mà: + Quyết định kỷ luật...
Đây là hướng dẫn tại Quyết định 537/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, người nộp hồ sơ xin Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có thêm: Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về...
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI...
TỔNG HỢP VĂN BẢN TRA CỨU DIỆN TÍCH TÁCH THỬA TỐI THIỂU ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ STT TỈNH/THÀNH PHỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG CỤ THỂ 1 Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi...
Trang 7 / 8
Lượt truy cập: 65221