Giới thiệu luật mới
Trong quá trình hoạt động, việc tạm ngừng kinh doanh cũng là một phương án cho những doanh nghiệp đang cần thời gian để giải quyết các vấn đề của mình. Hiện nay, đặc biệt là trong thời gian Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp hơn thì với sự ra đời của Nghị định 01/2021/NĐ-CP doanh nghiệp chính...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021   NGHỊ QUYẾT...
BẤM & TẢI VỀ TRÊN CÁC ĐƯỜNG LINKS   ♦ Từ 01/01/2021, lao động nữ mang thai nên lưu ý các vấn đề sau ♦  Từ năm 2021, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm? ♦   6 điểm lưu ý về chế độ thử việc của NLĐ từ 01/01/2021 ♦  NLĐ chết do tại nạn lao động thì thân nhân được hưởng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH...
Quyết định 276/QĐ-CA  công bố 02 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua và sẽ được áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 15/11/2020. Cụ thể: 1. Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Khái quát nội dung tình huống...
Trang 1 / 8
Lượt truy cập: 70114