Giới thiệu luật mới
BẤM & TẢI VỀ TRÊN CÁC ĐƯỜNG LINKS   ♦ Từ 01/01/2021, lao động nữ mang thai nên lưu ý các vấn đề sau ♦  Từ năm 2021, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm? ♦   6 điểm lưu ý về chế độ thử việc của NLĐ từ 01/01/2021 ♦  NLĐ chết do tại nạn lao động thì thân nhân được hưởng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH...
Quyết định 276/QĐ-CA  công bố 02 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua và sẽ được áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 15/11/2020. Cụ thể: 1. Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Khái quát nội dung tình huống...
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
Xin giới thiệu một số thông tin pháp luật nổi bật (18-21/9/2020) sau đây : ♦  Người lao động nghỉ việc, có bắt buộc phải thông báo bằng văn bản? ♦  Xử lý các "đinh tặc" có hành vi rải đinh trên đường như thế nào? ♦  Những điểm mới về các loại sổ của giáo viên từ 20/10/2020 ♦ ...
Trang 1 / 8
Lượt truy cập: 54739