Giới thiệu luật mới
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1190/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021   CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022 HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG THỦ TƯỚNG CHÍNH...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4040/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021   Kính...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3969/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021  ...
Đây là nội dung tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, 09 Thông tư được sửa đổi bổ sung bao gồm: - Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM Luật sư Phan Vĩnh - GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
Trang 1 / 9
Lượt truy cập: 84541