Thông tin câu hỏi
Người hỏi: Phạm Thị C.
Điện thoại: 0355244xxx
Thời gian hỏi: 2/29/2020 6:15:44 AM
Nội dung:

XIN CHO HỎI: Giáo viên và cán bộ, công chức... có được quyền giám sát, kiểm tra và khiếu nại, tố cáo về chế độ thu, chi trong nhà trường không?

XIN CẢM ƠN!

Thông tin câu trả lời
Thời gian trả lời: 2/29/2020 6:15:44 AM
Nội dung trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi:

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.

Theo đó, những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường bao gồm:

 • Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức;

 • Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường;

 • Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;

 • Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành;

 • Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học;

 • Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật;

 • Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học;

 • Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

  Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

  <><><><><>

Tuy nhiên, Nhà giáo cán bộ, công chức trong nhà trường phải có các trách nhiệm sau:

 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục;

 • Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 Quy chế này;

 • Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường;

 • Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm;

 • Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Cũng theo Quyết định này, sẽ xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

(Theo Website ThuKyLuat.V)

Tải về Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT

Lượt truy cập: 54067